Kalkulator

Cała opłatę pobiera się od:
 • pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części
 • od apelacji
 • od skargi kasacyjnej
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • interwencji głównej
 • skargi o wznowienie postępowania
 • skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
 • wniosek o ogłoszenie upadłości
 • wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej
 • wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz zmianę i wykreślenie tych wpisów
 • skarga na orzeczenie referendarza
 • skarga na czynności komornika
Trzy czwarte opłaty pobiera się od:
 • pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym
Połowę opłaty pobiera się od:
 • od sprzeciwu od wyroku zaocznego
 • od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty
Czwartą część opłaty pobiera się od:
 • od pozwu w postępowaniu nakazowym
 • od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Piatą część opłaty pobiera się od:
 • interwencji ubocznej
 • zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
 • do 2 000 złotych - 30 złotych
 • ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych - 100 złotych
 • ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych - 250 złotych
 • ponad 7 500 złotych - 300 złotych
Opłata:
0
*
Kwota do zapłaty:
0
**
* Art. 28 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)