Strona główna Adwokaci Informacje i dokumenty

Informacje i dokumenty

Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na listę adwokatów

Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na listę adwokatów KIA 

 

 1. Wniosek o wpis na listę adwokatów ze wskazaniem
 1. Kwestionariusz osobowy (2 x).
 1. Życiorys (2 x).
 1. Zdjęcia (2 x).
 1. Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w RP lub notarialnie poświadczony
 1. Dyplom złożenia egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, radcowskiego lub notarialnego – notarialnie poświadczony
 1. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.
 1. Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5 (ustawa Prawo o adwokaturze tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058) - z późn.
 1. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy P. o
 1. Zaświadczenia adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b ustawy P. o
 1. Dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c Prawa o adwokaturze.
 1. W miarę możliwości nazwiska i adresy dwóch osób, w tym jednego adwokata, mogących udzielić opinii co do rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata
 1. Poświadczony odpis dowodu osobistego potwierdzającego adres zameldowania uzasadniającego właściwość miejscową Izby.
 1. Oświadczenie o nie staraniu się o wpis na listę adwokatów poza Izbą Krakowską.
 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 - z późn. zm.), albo informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 1. Dowód wpłaty na konto ORA kwoty 3600,00 zł związanej z dokonywaniem wpisu (NRB: 79 1050 1445 1000 0022 9212 5404)

 

 

WAŻNE:

 

 Opłata w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku nie jest  pobierana  wyłącznie od aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej, którzy ukończyli aplikację adwokacką przy KIA i z pozytywnym wynikiem złożyli egzamin adwokacki

 

Załączniki:

Formularz rozpoczęcia wykonywania zawodu Adwokata

Załączniki:

Formularz zmian danych adwokata

Załączniki:

Deklaracja gotowości udzielenia oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych

Załączniki:

Deklaracja dot. pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych

Załączniki:

Deklaracja Funduszu Wzajemnej Pomocy

Załączniki:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ KIA

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ W DOMENIE adwokatura.krakow.pl

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 stycznia 2019 roku

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) przez Krakowską Izbę Adwokacką z siedzibą przy ul. Batorego 17, 31-135 Kraków, NIP: 676-12-88-578 w zakresie usług poczty elektronicznej.
  2. Usługi poczty elektronicznej, o których mowa w punkcie powyżej, są świadczone nieodpłatnie w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Warunkiem korzystania z usług poczty elektronicznej, o których mowa odpowiednio w pkt 1.1. oraz 1.2. Regulaminu jest wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.
 1. Definicje
 • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z systemu poczty elektronicznej w domenie adwokatura.krakow.pl;
 • KIA – Krakowska Izba Adwokacka z siedzibą przy ul. Batorego 17, 31-135 Kraków, NIP: 676-12-88-578;
 • Poczta elektroniczna KIA – system poczty elektronicznej KIA w domenie adwokatura.krakow.pl;
 • Skrzynki pocztowe – skrzynki Poczty elektronicznej KIA;
 • Użytkownik – adwokat, aplikant adwokacki będący członkiem KIA lub prawnik zagraniczny wykonujący zawód na obszarze KIA, pracownik organów, osoba współpracująca z organami KIA, którym przyznano dostęp do Skrzynki pocztowej;
 • Formularz – dokument w wersji papierowej zawierający wniosek o udostępnienie, modyfikację lub usunięcie Skrzynek pocztowych;
 • Dane identyfikujące – dane Użytkownika zawarte w Formularzu, pozwalające na poprawne udostępnianie, modyfikowanie lub usuwanie Skrzynki pocztowej Użytkownika;
 • Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Skrzynki Pocztowej;
 • Administrator – pracownik KIA lub pracownik firmy zewnętrznej świadczącej usługę administrowania Pocztą elektroniczną KIA odpowiedzialny za udostępnianie, modyfikowanie lub usuwanie Skrzynek pocztowych dla Użytkowników i bieżącą pomoc w zakresie korzystania z Poczty elektronicznej KIA.
 1. Przedmiot usługi
  1. KIA w ramach systemu Poczty elektronicznej KIA świadczy usługi poczty elektronicznej w domenie adwokatura.krakow.pl na rzecz Użytkowników.
  2. Poczta elektroniczna KIA jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia SSL.
  3. Skrzynka pocztowa w systemie Poczty elektronicznej KIA jest przeznaczona do wykorzystania wyłącznie w zakresie działalności zawodowej Użytkowników lub współpracy z KIA.
 1. Wymagania techniczne dla korzystania z Poczty elektronicznej KIA
  1. Niezbędnym dla korzystania z Poczty elektronicznej KIA jest:
  2. KIA dołoży wszelkich starań dla zapewnienia działania Poczty elektronicznej KIA na najnowszych stabilnych wersjach powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych przy czym KIA nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane przez dostępne przeglądarki
 2. Założenie Skrzynki pocztowej
 1. Założenie Skrzynki pocztowej następuje na podstawie Formularza wypełnionego przez Użytkownika. Formularz jest dostępny pod adresem: https://adwokatura.krakow.pl/data/domains/1/pl/c_descriptive_page/194/92/files/wniosek-poczta-elektroniczna.pdf, po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie  internetowej KIA.
 2. Wypełniony i podpisany Formularz należy złożyć za pośrednictwem Dziennika Podawczego KIA w siedzibie KIA.
 3. W przypadku prawidłowo złożonego Formularza Skrzynka pocztowa zostaje udostępniona w terminie 3 dni od chwili jego złożenia.
 4. Użytkownicy Poczty elektronicznej KIA otrzymują adresy Skrzynek pocztowych w domenie adwokatura.krakow.pl. zgodne z danymi podanymi w Formularzu na wskazany w Formularzu adres e-mail.
 5. Dostęp do Skrzynki pocztowej jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do systemu oraz treści wiadomości przechowywanych w Skrzynce pocztowej.
 6. Hasło do pierwszego logowania nadaje Administrator poprzez przesłanie go w formie wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Użytkownika w Formularzu.
 7. Dostęp do Skrzynki pocztowej możliwy jest za pomocą:
 8. Po założeniu Skrzynki pocztowej Użytkownikowi przysługuje prawo do dokonywania aktualizacji danych zgłoszonych w momencie założenia Skrzynki pocztowej poprzez złożenie Formularza w sposób i na zasadach opisanych w pkt 5.2. Regulaminu.
 1. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. W ramach korzystania z usługi Poczty elektronicznej KIA Użytkownik oświadcza, że:
   • dane identyfikujące podane przez Użytkownika w Formularzu są zgodne z prawdą oraz nie naruszają praw osób trzecich,
   • będzie przestrzegał powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dobrych obyczajów oraz postanowień Regulaminu,
   • nie będzie działał w sposób naruszający prawa innych Użytkowników oraz nie będzie przenosił prawa do korzystania ze swojej Skrzynki pocztowej na osoby trzecie.
  2. W ramach korzystania z usługi Poczty elektronicznej KIA Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi w każdym czasie i bez ograniczeń poprzez złożenie Formularza w sposób i na zasadach opisanych w pkt 5.2. Regulaminu.
  3. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z usługi Poczty elektronicznej KIA równoznaczne jest z usunięciem przez KIA Skrzynki pocztowej Użytkownika wraz z zawartością.
  4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub korzystania przez Użytkownika z Poczty elektronicznej KIA w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dobrymi obyczajami, KIA ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Poczty elektronicznej KIA, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika, co wiąże się z usunięciem Skrzynki pocztowej wraz z zawartością.
 1. Zobowiązania KIA
  1. KIA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu Poczty elektronicznej KIA oraz zobowiązuje się do udzielania wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą Skrzynek pocztowych.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik wykryje zainfekowane dane, niezależnie od źródła (np. strona internetowa, załącznik poczty elektronicznej) jest obowiązany niezwłocznie o fakcie tym powiadomić Administratora.
  3. KIA nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane, przesyłane lub przechowywane przez Użytkowników w ramach bądź za pośrednictwem usługi Poczty elektronicznej KIA.
  4. KIA nie ponosi odpowiedzialności za brak lub ubytki w funkcjonalności Poczty elektronicznej KIA w przypadku używania przez Użytkownika nieoryginalnych sprzętów, oprogramowania, bądź plików.
  5. KIA zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania usługi Poczty elektronicznej KIA po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej konieczności, jeżeli jest to spowodowane pracami konserwacyjnymi lub rozbudową funkcjonalności usługi. 
 1. Dane osobowe
  1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez KIA w ramach i w związku z korzystaniem z usługi Poczty elektronicznej KIA zostały uregulowane w Polityce prywatności Poczty elektronicznej KIA, która znajduje się pod adresem: https://adwokatura.krakow.pl/data/domains/1/pl/filemanager_files/polityka-prywatnosci-skrzynki-pocztowej-aktualizacja.pdf
 1. Pomoc techniczna
  1. Żądanie udzielenia pomocy technicznej odnośnie do sposobu funkcjonowania Poczty elektronicznej KIA lub zgłoszenie problemu w korzystaniu z tej usługi i prośba o wskazanie sposobu jego rozwiązania możliwe są poprzez wysłanie e-maila na adres: ora@adwokatura.krakow.pl
  2. Ze względów bezpieczeństwa zmienione hasło może zostać wysłane wyłącznie na numer telefonu podany w Formularzu.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin w aktualnie obowiązującej wersji jest dostępny na stronie internetowej KIA pod adresem: https://adwokatura.krakow.pl/regulamin-korzystania-z-poczty-elektronicznej-kia/, po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie internetowej KIA.
  2. KIA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać z momentem ich opublikowania na stronie internetowej KIA.
  3. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Poczty elektronicznej KIA po dokonaniu zmian Regulaminu i udostępnieniu jego aktualnej wersji na stronie internetowej KIA, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmienionych postanowień Regulaminu.
Załączniki:

Regulamin korzystania ze znaku „Adwokatura Polska”

Załączniki:

Regulamin wykonywania zawodu adwokata

Załączniki:

Regulamin wykonywania zawodu w kancelarii indywidualnej i spółkach

Załączniki:

Prawo o adwokaturze

Załączniki:

Kodeks etyki adwokackiej

Załączniki: