Strona główna Aktualności

Aktualności

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu adwokackiego w 2014 roku

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu adwokackiego w 2014 roku

OBWIESZCZENIE  PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014  ROKU   W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przekazywanych Państwu za pośrednictwem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,  informuję raz jeszcze, co następuje: Egzamin adwokacki  odbędzie się w dniach 19-21 marca 2014 r. W odniesieniu do egzaminu adwokackiego w 2014 roku zastosowanie znajduje norma przejściowa zawarta w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ( Dz. U. poz. 829 ), która stanowi, że zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwokackiego w latach 2014-2015, z wyłączeniem przepisów dotyczących Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających ten egzamin, odbywa się na podstawie ustawy – Prawo o adwokaturze w brzemieniu dotychczasowym, z tym że egzamin ten nie będzie obejmował zadania polegającego na rozwiązaniu testu. Zatem odnośnie do zakresu, trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu adwokackiego w 2014 roku mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze wraz z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 1423). Egzamin składa się z 4 części: 1. część egzaminu polega na rozwiązaniu zadania z prawa karnego  – trwa 360 minut; 2. część egzaminu polega na rozwiązaniu zadania z prawa cywilnego – trwa 360 minut; 3. i 4. część egzaminu polega na rozwiązaniu zadania z prawa gospodarczego i administracyjnego– trwa łącznie 480 minut. Na podstawie § 9a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r.  w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. Nr 163, poz. 1301) aplikanci mogą zdawać egzamin adwokacki przy użyciu własnego sprzętu. Zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia w wersji demonstracyjnej „Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych” – co umieszcza na stronie M.S. jak również ORA w linku poniżej. Możliwość wykorzystania własnego sprzętu komputerowego przez zdających i użycia aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych rozwiązywania zadań z części od jeden do cztery egzaminu adwokackiego. Zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań z ww. części egzaminu (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego). Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Jednak, na wypadek awarii sprzętu lub z innej przyczyny, zdający może zmienić decyzję na zapis ręczny. Nie może jednak uczynić tego odwrotnie, jeśli nie dochował terminu złożenia oświadczenia pozostaje mu już tylko ręczny zapis. Zdający na własnych komputerach powinni pamiętać, aby zapoznać się z funkcjonalnością aplikacji, aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy. Ekran demonstracyjny wyświetla się na niebiesko. Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu. Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości). Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji: procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik; 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB); system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3 , Windows Vista , Windows 7, Windows 8; UWAGA: System operacyjny Windows 8.1 nie spełnia tego wymagania, aplikacja nie uruchomi się na tym systemie ! zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 [1] ; 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera; wolny port USB; konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera [2] ; odinstalowany program antywirusowy; wyłączony wygaszacz ekranu; opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność” [3] ; zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem; wyłączone aktualizacje automatyczne Uwagi: Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.  Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych. * Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu. W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy: Pobrać plik DEMO.zip Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl [1]  Microsoft .NET w wersji 4.0 lub nowszej nie zawiera w sobie wymaganego środowiska w wersji 3.5 SP1. Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7, w przypadku systemu Windows XP, Vista, Windows 8 należy go doinstalować. [2]  Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy” [3]  Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.   Zasady oceny zadań Ocena prac pisemnych dokonywana jest w oparciu o kryteria zawarte w opisie istotnych zagadnień. Opis ten nie ma jednak dla komisji wiążącego charakteru jak wynika z art. 78d-78 g POA. Komisja w szczególności bierze pod uwagę zachowanie wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów  i umiejętność ich interpretacji, a także poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu. Członkowie komisji oceniają każdą pracę pisemną. Ostateczną ocenę stanowi średnia ocen cząstkowych za poszczególne prace pisemne. Komisja podejmuje uchwalę o wyniku egzaminu adwokackiego większością głosów. Od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego przysługuje odwołanie do komisji II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji I stopnia. Komisja Egzaminacyjna jako organ I instancji może zastosować przepis art. 132§1 kpa, jeśli odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie. Na uchwałę komisji II stopnia przysługuje skarga do WSA w Warszawie.                            Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie                                         SSA Andrzej Struzik   zobacz także >>>> www.ms.gov.pl http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze/ informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań pobierz >>> oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego pobierz >>>
Piątek, 31 Stycznia 2014 WięcejWięcejWięcej
Wykład Not. dr. Pawła Blajera w dniu 27 lutego 2014 roku

Wykład Not. dr. Pawła Blajera w dniu 27 lutego 2014 roku

Wykład Not. dr. Pawła Blajera >>>
Czwartek, 30 Stycznia 2014 WięcejWięcejWięcej
Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie dotycząca korespondencji z sądów i prokuratur

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie dotycząca korespondencji z sądów i prokuratur

Treść uchwały z dnia 28 stycznia 2014 roku >>>
Środa, 29 Stycznia 2014 WięcejWięcejWięcej
Wykład SSO Tomasza Kudli w dniu 11 lutego 2014 roku

Wykład SSO Tomasza Kudli w dniu 11 lutego 2014 roku

Wykład SSO Tomasza Kudli >>>
Wtorek, 28 Stycznia 2014 WięcejWięcejWięcej
Zmiana numerów telefonów - likwidacja szkód OC adwokatów

Zmiana numerów telefonów - likwidacja szkód OC adwokatów

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 stycznia 2014 r. uległy zmianie nr telefonów, pod którymi można uzyskać informacje związane z procesem likwidacji szkód zgłaszanych w ramach Umowy Generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów (OC adwokatów).   W związku z powyższym prosimy o kontakt w powyższych sprawach pod nr telefonów:   I           22 272 12 81 – Specjalista Paulina Kulik            –         paulina.kulik@warta.pl II          22 272 12 99 – Specjalista Adam Sacewicz       –         adam.sacewicz@warta.pl   Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian:   TUiR WARTA S.A. Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych Aleje Jerozolimskie 133A 02-304 Warszawa   W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.   Adam Sacewicz Specjalista Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych   TUiR WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa   adres korespondencyjny: Aleje Jerozolimskie 133A 02-304 Warszawa   tel.: +48 22 272 21 299 adam.sacewicz@warta.pl
Poniedziałek, 27 Stycznia 2014 WięcejWięcejWięcej
Aukcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Aukcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 12 stycznia 2014 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie rozpoczęła jako pierwsza w Polsce zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas zorganizowanego w Operze Krakowskiej Balu Palestry 2014, ORA w Krakowie przeprowadziła aukcję przedmiotów podarowanych Izbie Adwokackiej na ten szczytny cel. Nasi darczyńcy przekazali cenne, interesujące i często sentymentalne pamiątki. Wśród tych osób znajdują się: Prezydent Miasta Krakowa adw. Jacek Majchrowski, Prezes NRA adw. Andrzej Zwara, Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras, Przemysław Firek, Jan ks. Lubomirski-Lanckoroński, Urszula Radwańska, Adam Kruszewski, Iwona Sobotka, Robert Gierlach, Rafał Siwek, Ewa Biegas, Arnold Rutkowski, Wojciech Śmiłek. Aukcja potrwa do dnia 28 lutego 2014 roku. Zapraszamy Państwa do wzięcia w niej udziału. Licytujemy telefonicznie pod nr (12) 633 57 63. Przedmioty można obejrzeć w naszej galerii. Lista licytowanych przedmiotów: 1. Poczet sołtysów wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin - ekskluzywne wydawnictwo Miasta Krakowa obrazujące fragment dziejów samorządu miejskiego - LICYTACJA TRWA 2. Figurka aniołka - ceramika - LICYTACJA TRWA 3. Reprodukcja - tytuł "Sąd " - SPRZEDANA 4. Zdjęcie trzech tenorów z autografami: Adam Zdunikowski, Dariusz Stachura i Paweł Skałuba - LICYTACJA TRWA 5. Plakat z Opery Francuskiej 1993/94 "Orfeusz" z autografem Wojciecha Śmiłka odtwórcą roli Orfeusza z udziałem dyrygenta Marc'a Mińkowskiego - LICYTACJA TRWA 6. Plakat z Opery La Scala 2006 z podpisem Roberta Gierlacha odtwórcy głównej roli - SPRZEDANA 7. Plakat z Opery La Scala 2011 z podpisem Rafała Siwka odtwórcy głównej roli - LICYTACJA TRWA 8. Portret Przemysława Firka - 1999, węgiel - LICYTACJA TRWA 9. Replika szabli kawaleryjskiej XIX wiek - SPRZEDANA 10. Strój tenisowy Urszuli Radwańskiej - SPRZEDANA 11. Płyta Constantin Regamey - SPRZEDANA 12. Indywidualna lekcja śpiewu - SPRZEDANA 13. Posrebrzana ramka ze starym zdjęciem Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie - SPRZEDANA 14. Nuty Giuseppe Verdi "Der Troubadour" - SPRZEDANA Cena wywoławcza wystawionych przedmiotów na aukcje wynosi 100 zł.
Środa, 15 Stycznia 2014 WięcejWięcejWięcej
    201  202  203  204  205