Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 11/2019

E-Informator KIA nr 11/2019

Szanowni Państwo, Adwokaci Krakowskiej Izby Adwokackiej   Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2019 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie podjęła uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej na dzień 25 czerwca 2019 roku na godz. 16.30.   Zgromadzenie Izby odbędzie się w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, a rejestracja uprawnionych do uczestnictwa rozpocznie się od godz. 14.30.   Wzorem ubiegłego roku oraz w oparciu o zapisy Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń izb adwokackich, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zadecydowała o przesłaniu zawiadomienia o Zgromadzeniu Krakowskiej Izby Adwokackiej wraz ze sprawozdaniami z działalności organów Izby, wnioskiem Komisji Rewizyjnej, preliminarzem budżetowym z wnioskowaną wysokością składki rocznej w formie pliku elektronicznego.   Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów druku i kolportażu Biuletynu a także usprawni organizację Zgromadzenia.   Okręgowa Rada Adwokacka równocześnie informuje o możliwości doręczenia papierowej wersji wskazanych wyżej dokumentów. W takim przypadku proszę o przekazanie życzenia w tym zakresie na adres mailowy: ora@adwokatura.krakow.pl .   Przypominamy także o możliwości aktualizacji swoich danych mailingowych na adres mailowy: ora@adwokatura.krakow.pl   Imię: Nazwisko: adres e-mail do kontaktu z Biurem ORA: adres e-mail do wiadomości publicznej (jeśli inny, np. na stronę internetową KIA):   Wszyscy Państwo, którzy nie zgłoszą woli otrzymania Biuletynu w formie papierowej, otrzymają elektroniczną wersję.   W załączeniu uchwała ORA w Krakowie dot. Zgromadzenia    Z poważaniem,   Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras
E-Informator KIA nr 10/2019

E-Informator KIA nr 10/2019

11 lutego br. odbyło się spotkanie w ramach Forum Samorządów Zaufania Publicznego w Krakowie. Krakowską Izbę Adwokacką reprezentował adw. Paweł Gieras. Na spotkaniu przedyskutowano dwie kwestie: 1. ustalono, że w jesieni odbędzie się publiczna debata nt zagrożeń tajemnicy zawodowej w zawodach zaufania publicznego; 2. podjęto działania w kierunku przekształcenia Pikniku Lekarsko - Adwokackiego w piknik zawodów zaufania publicznego.   Ponadto podjęto stanowisko w związku z wejściem w życie w dniu 9 lutego 2019 r. ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE)2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Treść stanowiska w załączeniu.   Prezydencję w ramach Forum przejęła na spotkaniu Krakowska Izba Aptekarska.  
E-Informator KIA nr 9/2019

E-Informator KIA nr 9/2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci Krakowskiej Izby Adwokackiej   Zbliża się czas, w którym Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie będzie decydować o wyznaczeniu terminu tegorocznego Zgromadzenia Sprawozdawczego Krakowskiej Izby Adwokackiej.   Mając na uwadze preferencje większości z Państwa, aby Zgromadzenie takie odbywało się w dzień powszedni jak również kierując się racjonalizacją kosztów jego przeprowadzenia, Prezydium ORA zamierza rekomendować powzięcie uchwały o wyznaczeniu terminu Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku  (wtorek) o godz. 16.30. Planowane Zgromadzenie Izby poprzedzi uroczystość ślubowania adwokatów, którzy z wynikiem pozytywnym zdadzą tegoroczny egzamin adwokacki.   Oba Wydarzenia odbędą się w sali Audytorium Maximum UJ w Krakowie przy ul. Krupniczej 33 a zatem w miejscu, które gwarantuje odpowiednie warunki techniczne oraz odpowiednią ilość miejsc dla wszystkich uczestników.   W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o takie zaplanowanie swoich zajęć zawodowych, aby zapewniona była Państwa obecność w dniu 25 czerwca w godzinach popołudniowych.   Wzorem ubiegłego roku oraz w oparciu o zapisy Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń izb adwokackich, rekomendowane zostanie także Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie przesłanie zawiadomienia o Zgromadzeniu Krakowskiej Izby Adwokackiej wraz ze sprawozdaniami z działalności organów Izby, wnioskiem Komisji Rewizyjnej, preliminarzem budżetowym z wnioskowaną wysokością składki rocznej w formie pliku elektronicznego. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów druku i kolportażu Biuletynu oraz znacznie usprawni organizację Zgromadzenia.   Dlatego też koniecznym staje się potwierdzenie przez Państwa właściwych adresów e-mail, na które niniejsze Zawiadomienie wraz z załącznikami ma zostać przesłane, celem uaktualnienia bazy KIA. W zamierzeniu potwierdzony adres stanie się adresem do kontaktu z ORA w Krakowie (wysyłka zawiadomień, informacji o szkoleniach i inne). Proszę zatem o wiadomość zwrotną do 15 marca 2019 r. o  treści:   Imię: Nazwisko: adres e-mail do kontaktu z Biurem ORA: adres e-mail do wiadomości publicznej (jeśli inny, np. na stronę internetową KIA):   Przy tej okazji także proszę Państwa o aktualizowanie na bieżąco wszelkich zmian dotyczących siedzib Kancelarii i danych teleadresowych, co usprawnia pracę Biura i wspólną komunikację.    Okręgowa Rada Adwokacka równocześnie informuje o możliwości doręczenia papierowej wersji wskazanych wyżej dokumentów. W takim przypadku proszę o przekazanie życzenia w tym zakresie na adres mailowy:  ora@adwokatura.krakow.pl   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 roku.   Wszyscy Państwo, którzy nie zgłoszą woli otrzymania Biuletynu w formie papierowej w dacie, lub nie uaktualnią swojego adresu e-mail do kontaktu otrzymają elektroniczną wersję na posiadany obecnie przez ORA adres.   z poważaniem   adw. Paweł Gieras Dziekan ORA w Krakowie   adw. Aleksander Gut            Sekretarz ORA
E-Informator KIA nr 8/2019

E-Informator KIA nr 8/2019

Szanowni Panstwo w załączeniu przedstawiamy informację o działalności Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych, które funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
E-Informator KIA nr 7/2019

E-Informator KIA nr 7/2019

Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Małopolski oddział KIDP zaprasza na szkolenie pt.:  „Przekształcenia podmiotów gospodarczych”, które odbędzie się 26 marca 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach.   Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres: e-mail: malopolski@kidp.pl   W załączeniu zaproszenie na szkolenie oraz formularz zgłoszeniowy ze szczegółowymi informacjami.  
E-Informator KIA nr 6/2019

E-Informator KIA nr 6/2019

W 2018 roku przypadła historyczna rocznica 100-lecia powołania polskiego, niezależnego samorządu adwokackiego. Przez cały ubiegły rok obchodziliśmy ten Jubileusz jakże ważny i znaczący dla całej Adwokatury. Świętowaliśmy w różny sposób od zawodów sportowych poprzez konferencje naukowe, koncerty do uroczystej Gali jaka miała miejsce w listopadzie za Zamku Królewskim w Warszawie. Padło przy tej okazji wiele komplementów pod adresem Adwokatury, przesłano miłe adresy ale jak dla mnie zabrakło sprawy najważniejszej; naszego samorządowego „rachunku sumienia” i rzetelnego określenia stanu i pozycji Adwokatury ad 2018/19.   Zabrakło wizji, co można tu i teraz zrobić, by odmienić niekorzystną sytuacje, w jakiej od dłuższego czasu się znajdujemy. Obszarów potrzebnych do aktywnego zaangażowania jest wiele. Stopniowo i racjonalnie musimy je definiować a przede wszystkim z pozytywnym skutkiem rozwiązywać. Adwokatura winna z pozycji komentatora przejść „do ofensywy” tj. proponować i próbować wdrażać dobre rozwiązania legislacyjne, przede wszystkim dla naszych klientów. Temu służy projekt„100/ 100” czy propozycja przygotowania stu własnych, adwokackich pomysłów ustawodawczych. Dzisiaj na pierwszy plan wysuwa się pomysł przeprowadzenia procesu legislacyjnego mającego w efekcie doprowadzić do przyjęcia przez ustawodawcę nowej ustawy o świadczeniu pomocy prawnej, ustawy, która doprowadzi do profesjonalizacji pomocy prawnej a tym samym wpłynie w sposób istotny na bezpieczeństwo prawne obywateli.   Zespół pod kierunkiem członka NRA adw. Przemysława Rosatiego taki pomysł ustawy opracował. Teraz od nas i naszego zaangażowania zależeć będzie dalszy jego los. Pomysł na tą ustawę to niezależnie od wszystkich ważnych „za”, to również wkład adwokatów w właściwe zdefiniowanie i zracjonalizowanie rynku usług prawnych, a przede wszystkim uporządkowanie tzw. ”dzikiego” rynku usług, przynoszącego społeczeństwu wiele, czasem nieodwracalnych szkód. I w taki sposób powinien ten pomysł zostać zaprezentowany szerokiej opinii publicznej. Zaangażowanie w ten projekt to być może ostatnia szansa na integrację naszego środowiska w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Szansą też, by Adwokatura zaczęła być skuteczna i stała się autentycznym liderem środowisk prawniczych. Gorąco zachęcam nas wszystkich: adwokatów i aplikantów do aktywnego włączenia się w ten projekt, w szczególności do akcji zbierania 100 tysięcy podpisów, niezbędnych do uruchomienia procesu legislacyjnego. W załączeniu projekt ustawy.   adw. Paweł Gieras      Projekt ustawy  
E-Informator KIA nr 5/2019

E-Informator KIA nr 5/2019

W załączeniu przedstawiamy Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie podjęte w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych, administracyjnych oraz pracowników prokuratury.
E-Informator KIA nr 4/2019

E-Informator KIA nr 4/2019

W dniach 25 – 27 stycznia 2019r. w Mediolanie odbyły się coroczne obchody otwarcia Roku Prawniczego organizowane wspólnie przez Sąd Apelacyjny i Izbę Adwokacką w Mediolanie. Na związane z nimi uroczystości organizatorzy zaprosili przedstawicieli Izb adwokackich z całych Włoch jak również izby zagraniczne, m.in. z Londynu, Frankfurtu, Monachium, Paryża, Wiednia, Nicei, Aten,  Nowego Jorku oraz Krakowa.   Krakowską Izbę Adwokacką reprezentowali adw. Paweł Gieras, adw. Kinga Konopka i adw. Gabriela Niezgoda. Przed główną uroczystością, jaka miała miejsce w sobotę 26 stycznia br. w Pałacu Sprawiedliwości w Mediolanie, doszło do uroczystej ceremonii podpisania umowy o współpracy pomiędzy Izbami Adwokackimi w Mediolanie i Krakowie. Podpisujący umowę Dziekani adw. Remo Danovi oraz adw. Paweł Gieras wyrazili nadzieję, że przyszła współpraca pomiędzy Izbami – sygnatariuszami będzie owocna i odbywać się będzie na wielu płaszczyznach. - Jestem dumny, iż Krakowska Izba Adwokacka nawiązała bezpośrednie kontakty z największą we Włoszech izbą adwokacką, zrzeszającą ponad 20 tysięcy adwokatów. Taka współpraca w przyszłości zaowocuje wieloma inicjatywami i przyniesie korzyści dla krakowskich adwokatów - powiedział po podpisaniu umowy adw. Paweł Gieras.   W trakcie ceremonii Dziekan Remo Danovi uhonorowany został statuetką Złotego Pawiego Pióra a Dziekan Paweł Gieras medalem Piusa IV.   Następnie odbyły się główne obchody otwarcia Roku Prawniczego 2019r., którym tradycyjnie przewodniczyła dott. Marina Anna Tavassi - Prezes Sądu Apelacyjnego.   Uroczystości w Mediolanie zakończyła uroczysta gala, która miała miejsce w salach recepcyjnych Hotelu Principe di Savoia.
E-Informator KIA nr 3/2019

E-Informator KIA nr 3/2019

Informujemy, iż Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 18 grudnia 2018 roku podjęło Uchwałę NR 98/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku, dotyczącą przyznania Nagrody „Kobieta Adwokatury". Jest to już druga odsłona tej Nagrody.   Nagroda stanowi uhonorowanie adwokatki, która w 2018 roku wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością w tym społeczną lub naukową.   Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyk zawodowych jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., realizacją nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.   W załączeniu regulamin, formularz zgłoszenia, formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku kandydatki oraz plakat konkursu. Załączone formularze są jedyną formą wskazywania kandydatek.   Kandydatury, za pomocą formularza zgłoszeń i zgody, prosimy nadsyłać do dnia 15.02.2019 roku na adres mailowy:  dzial.osobowy@nra.pl    Zachęcamy do zgłaszania kandydatek do Nagrody „Kobieta Adwokatury 2018".  
E-Informator KIA nr 2/2019

E-Informator KIA nr 2/2019

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, radcy prawnego i przyjaciela Adwokatury. Żonie, Dzieciom oraz Współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w bólu.   Jesteśmy wstrząśnięci okolicznościami śmierci Pana Prezydenta. Do zamachu na Niego dochodzi bowiem podczas wydarzenia charytatywnego, w ramach którego promowana jest przyjaźń, miłość, muzyka, solidarność i które także Krakowskiej Adwokaturze jest od wielu lat szczególnie bliskie.   Głęboko wierzymy mimo wszystko, iż ostatecznie to one zwyciężą a nienawiść i agresja przestaną dominować w naszym społecznym życiu.   Łączymy jednocześnie wyrazy uznania dla dokonań śp. Prezydenta, szanowanego i docenianego przez społeczeństwo Gdańska samorządowca.   Z wyrazami szacunku Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
    1  2  3  4  5