Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej Krakowskiej Izby Adwokackiej

(zwana dalej „polityka prywatności”)

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej Krakowskiej Izby Adwokackiej (zwanej dalej „KIA”) pod adresem www.adwokatura.krakow.pl (zwanej dalej „Serwis”) jest Krakowska Izba Adwokacka z siedzibą przy ul. Batorego 17, 31-135 Kraków, NIP: 676-12-88-578.

 

Celem niniejszej polityki prywatności jest należyte poinformowanie Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),

 

 

 1. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

 

W ramach Serwisu, KIA przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

 

Kategoria I - adwokaci wykonujący zawód i nie wykonujący zawodu na obszarze objętym właściwością KIA (zwani dalej „adwokatami”);

 

Kategoria II - aplikanci adwokaccy odbywający aplikację adwokacką na obszarze objętym właściwością KIA (zwani dalej „aplikantami”);

 

Kategoria III - osoby korzystające z Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu (zwane dalej „gośćmi”);

 

Kategoria IV – lekarze sądowi z obszarów właściwości sądów okręgowych Apelacji Krakowskiej (zwani dalej „lekarzami sądowymi”).

 

 

(Zwani dalej łącznie „Użytkownikami”)

 

 1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA W RAMACH SERWISU

 

Dane gromadzone w ramach Serwisu przetwarzane są w następujących celach:

 

 1. wykonania ustawowego obowiązku nałożonego na Okręgową Radę Adwokacką, jako organ KIA w zakresie prowadzenia list adwokatów
  i aplikantów adwokackich w formie dostępnej na stronie internetowej KIA;
 2. umożliwienia adwokatom udostępnienia danych osobowych na stronie internetowej KIA w zakresie przekraczającym obowiązek ustawowy;
 3. umożliwienia adwokatom uczestniczenia w szkoleniach on-line;
 4. umożliwienia gościom skontaktowania się z KIA poprzez Serwis.

 

 1. Adwokaci

 

 1. wykonujący zawód

 

W zakresie danych osobowych adwokatów wykonujących zawód KIA przetwarza wyłącznie kategorie danych zawarte w formularzach dostępnych
 w Serwisie: „formularz zgłoszeniowy rozpoczęcie wykonywania zawodu” oraz „formularz zmian” .

 

Dane te możemy podzielić na trzy kategorie:

 

Kategoria A – dane, których podanie jest obligatoryjne i wynika z przepisu prawa.

Do danych tych należą: adres i nazwa kancelarii adwokackiej, zespołu adwokackiego lub spółki oraz adres dla doręczeń.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 71d w zw. z art. 49 ust. 1 i 2 w zw. z art. 58 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2017.2368 t.j.
z dnia 2017.12.19) w zw. z § 20 ust. 1 lit. a) – c) i § 25 ust. 1 „Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich” Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej
 z dnia 28.09.2002 r.

Dane tej kategorii będą przetwarzane przez czas wynikający z obowiązywania przepisu prawa stanowiącego podstawę do ich przetwarzania.

 

Kategoria B – dane, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Serwisie
i możliwości korzystania z Serwisu.

Do danych tych należy adres e-mail.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane tej kategorii będą przetwarzane przez okres korzystania przez adwokata
z Serwisu i nie dłużej niż przez okres roku od daty zakończenia korzystania
 z Serwisu.

 

Kategoria C – dane, których podanie jest dobrowolne i ma na celu zwiększenie zakresu usług informacyjnych w ramach Serwisu.

Do danych tych należą: numer telefonu, adres e-mail.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane tej kategorii będą przetwarzane przez okres korzystania przez adwokata  z Serwisu i do czasu cofnięcia zgody przez adwokata, nie dłużej niż przez okres roku od daty zakończenia korzystania
z Serwisu.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie adwokata złożone zgodnie z klauzulą
o treści jak niżej:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie przez Administratora danych osobowych tj. Krakowską Izbę Adwokacką z siedzibą przy ul. Batorego 17, 31-135 Kraków, NIP: 676-12-88-578. („KIA”) w celu opublikowania tych danych na stronie internetowej KIA na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

 

 1. nie wykonujący zawodu

 

W zakresie danych osobowych adwokatów nie wykonujących zawodu KIA przetwarza wyłącznie dane, których podanie jest obligatoryjne i wynika
 z przepisu prawa.

Do danych tych należą: imię i nazwisko i numer wpisu.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 49 ust. 1 i 2 w zw. z art. 58 pkt 12 lit. c ustawy z dnia
26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2017.2368 t.j. z dnia 2017.12.19)
w zw. z § 20 ust. 1 lit. d) „Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich” Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28.09.2002 r.

Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez czas wynikający
 z obowiązywania przepisu prawa stanowiącego podstawę do ich przetwarzania.

 

 1. Aplikanci

 

W zakresie danych osobowych aplikantów KIA przetwarza wyłącznie dane, których podanie jest obligatoryjne i wynika z przepisu prawa.

Do danych tych należą: imię i nazwisko i numer wpisu.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 49 ust. 1 i 2 w zw. z art. 58 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2017.2368 t.j. z dnia 2017.12.19)
w zw. z § 20 ust. 3 „Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich” Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28.09.2002 r.

Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez czas wynikający
z obowiązywania przepisu prawa stanowiącego podstawę do ich przetwarzania.

 

 1. Goście

 

W zakresie danych osobowych gości KIA przetwarza wyłącznie kategorie danych zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce „kontakt”.

        Do danych tych należą: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania procedury odpowiedzi na zapytanie i do czasu cofnięcia zgody przez gościa, nie dłużej jednak niż rok od daty zakończenia procedury odpowiedzi na zapytanie.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie gościa złożone zgodnie z klauzulą
o treści jak niżej:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przez Administratora danych osobowych tj. Krakowską Izbę Adwokacką z siedzibą przy ul. Batorego 17, 31-135 Kraków, NIP: 676-12-88-578. („KIA”) w celu przeprowadzenia procedury odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego  dostępnego na stronie internetowej KIA zapytanie na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

 1. Lekarze sądowi

 

W zakresie danych osobowych lekarzy sądowych KIA przetwarza wyłącznie kategorie danych, których podanie jest obligatoryjne i wynika z przepisu prawa.

Do danych tych należą: imię i nazwisko wraz z numerem telefonu, numer prawa wykonywania zawodu, termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.2007.123.849 z dnia 2007.07.09).

Dane objęte niniejszą sekcją są dostępne wyłącznie dla adwokatów zarejestrowanych w Serwisie i będą przetwarzane przez czas wynikający
z obowiązywania przepisu prawa stanowiącego podstawę do ich przetwarzania.

 

 • KTO PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH SERWISU

 

W celu właściwego wykonania usługi dostępnej w ramach Serwisu KIA korzysta
z wyspecjalizowanego podmiotu trzeciego Agendo Sp. z o.o., któremu powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w swoim imieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz umowy powierzenia danych osobowych.

Agendo sp. z.o.o. świadczy na rzecz KIA usługi programistyczne w zakresie Serwisu.

Informacje w zakresie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są pod linkiem https://adwokatura.krakow.pl/polityka-cookie/#pp95. Zachęcamy do zapoznania się z polityką cookie.

 

 1. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SĄ PRZETWARZANE
  W RAMACH SERWISU

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii osób
 i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz wyłącznie w obrębie zasięgu terytorialnego Unii Europejskiej.

 

W ramach Serwisu nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich,
tj. nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

W zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu istnieje możliwość połączenia się za pośrednictwem Serwisu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych takich jak Extranet zapewniający dostęp do Systemu Obsługi Adwokatury, portal społecznościowy Facebook czy serwis internetowy Youtube (zwane dalej łącznie „podmiotami zewnętrznymi”). Serwis nie przetwarza danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podmiotom zewnętrznym, jak również
w ramach dostępnych funkcjonalności nie ma wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez te podmioty zewnętrzne.

 

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez podmioty zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, a także prawo do cofnięcia zgody. Dla adwokatów poprzez wypełnienie i złożenie pisemnego wniosku dostępnego w Serwisie w formie dokumentu zatytułowanego: „formularz zmian”. Dla pozostałych Użytkowników w formie przez nich wybranej.

 

Użytkownikom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych
w prawie polskim.

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  e-mail iod@adwokatura.krakow.pl lub pisemnie na adres KIA ul. Batorego 17, 31-135 Kraków.

 

 • ZMIANY I AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

W celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu dokonujemy bieżącej aktualizacji kategorii osób, kategorii danych i celów dla których dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawnych,
w tym w szczególności przepisów prawa krajowego, wytycznych organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia Kodeksu Branżowego lub zmian w prawie europejskim, a także z punktu widzenia wdrażanych technologii. 

***

 

Niniejsza polityka prywatności podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie
 z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak
 i w części.

 

Niniejsza polityka prywatności i treści w niej zawarte nie są poradami prawnymi
 i nie stanowią świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy
 z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2017.2368 t.j. z dnia 2017.12.19).

 

W Serwisie umieszczone są łącza do serwisów internetowych: Facebook oraz Youtube. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w tych serwisach.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI POCZTY ELEKTRONICZNEJ.pdf

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ KIA.pdf

UMOWA POWIERZENIA.pdf

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. KORESP. E-MAIL.pdf