Strona główna Samorząd Akty prawne, uchwały NRA

Akty prawne, uchwały NRA

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

  Uchwała nr 27/2015  Naczelnej Rady Adwokackiej  z dnia 16 stycznia 2015 r.      
Wtorek, 1 2020 WięcejWięcejWięcej
Regulamin aplikacji adwokackiej

Regulamin aplikacji adwokackiej

    uchwała nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r.
Wtorek, 1 2020 WięcejWięcejWięcej
Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

  uchwała nr 38/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 czerwca 2015 roku
Wtorek, 1 2020 WięcejWięcejWięcej
Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

  UCHWAŁA NR 50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 listopada 2018 r.   Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru
Wtorek, 1 2020 WięcejWięcejWięcej
Kodeks Etyki Adwokackiej

Kodeks Etyki Adwokackiej

  Obwieszczenie   Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)   Na podstawie uchwały nr 17/2021 NRA z 26 czerwca 2021 roku ogłasza się jednolity tekst Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej
Wtorek, 1 2020 WięcejWięcejWięcej
Uchwała w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego

Uchwała w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego

  uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 roku ogłasza się jednolity tekst „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”  
Wtorek, 1 2020 WięcejWięcejWięcej
Regulamin korzystania ze znaku Adwokatura Polska

Regulamin korzystania ze znaku Adwokatura Polska

UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" Na podstawie § 4 uchwały Nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia godła Adwokatury i znaku "ADWOKATURA POLSKA" Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wprowadza system zewnętrznej identyfikacji adwokatury i określa zasady posługiwania się znakiem "ADWOKATURA POLSKA"   § 1 1. Znak "ADWOKATURA POLSKA" stanowi graficzny element systemu zewnętrznej identyfikacji Adwokatury. 2. Graficzną prezentację systemu zewnętrznej identyfikacji Adwokatury zawiera Księga Znaku stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały; § 2 1. Organy Adwokatury i organy izb adwokackich Adwokatury chronią znak "Adwokatura Polska" przed naruszeniem wyłącznych praw do niego i dążą do jego odpowiedniego rozpropagowania oraz do zapewnienia mu odpowiedniej rangi. 2. Uprawnione do używania znaku "Adwokatura Polska" są: organy Adwokatury i organy izb adwokackich oraz jednostki organizacyjne Adwokatury. 3. Adwokaci wykonujący zawód adwokata mogą używać znaku "Adwokatura Polska" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Używanie znaku "Adwokatura Polska" przez adwokatów jest dobrowolne i nieodpłatne. § 3 1. Forma korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" powinna być zgodna z jego charakterem i przeznaczeniem. 2. Znak "Adwokatura Polska" może być używany wyłącznie bezpośrednio w związku z wykonywaniem przez adwokatów zawodu adwokata, w szczególności przy wykonywaniu czynności zawodowych lub udzielaniu pomocy prawnej. 3. Znak "Adwokatura Polska" nie może być używany w okolicznościach nielicujących z godnością Adwokatury, w sposób sprzeczny z normami etycznymi zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz z normami zwyczajowi przyjętymi w środowisku adwokatów. 4. Podmioty uprawnione do używania znaku "Adwokatura Polska" powstrzymają się od jego używania, jeżeli w określonych okolicznościach mogłoby to obniżyć jego rangę, w szczególności: a. na dokumentach firmowych związanych z rozliczeniami finansowymi lub na dokumentach finansowo-księgowych, b. gdy forma ekspozycji znaku "Adwokatura Polska" nie zapewnia mu odpowiedniego znaczenia. § 4 1. Naczelna Rada Adwokacka strzeże integralności i jednolitości znaku "Adwokatura Polska". 2. Naczelnej Radzie Adwokackiej przysługują autorskie prawa majątkowe oraz prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z prawa zależnego do znaku "Adwokatura Polska" oraz do wszelkich utworów zawartych w Księdze Znaku, a także prawo do wyrażania zgody na zastrzeżenie znaku "Adwokatura Polska" jako znaku towarowego (usługowego). 3. Izbom adwokackim i ich organom przysługuje prawo do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" na zasadach niewyłącznej licencji, polegające na: a. posługiwaniu się znakiem dla oznaczenia swojej działalności lub działalności organów poprzez: umieszczenie znaku w pomieszczeniach urzędowych izb adwokackich i na budynkach ich siedzib, umieszczanie go na papierze firmowym, dokumentach urzędowych, stronach internetowych, wizytówkach, folderach informacyjnych, publikacjach związanych z celami i zadaniami izb adwokackich i ich organów. b. umieszczaniu znaku na przedmiotach służących do celów promocyjnych i informacyjnych. § 5 1. W celu korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" w związku z korzystaniem z tego znaku w formach określonych w ust. 4, izbom adwokackich przysługuje na zasadzie licencji niewyłącznej prawo do używania znaku "Adwokatura Polska" na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono; c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Prawo do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" przysługujące izbom adwokackim jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 3. Prawo izb adwokackich jest niezbywalne. Izba adwokacka nie może upoważnić innej osoby do korzystania ze znaku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. § 6 1. Udzielenie prawa do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" następuje z chwilą wydania adwokatowi przez Dziekana właściwej izby adwokackiej lub przez inną upoważnioną osobę egzemplarza Księgi Znaku. Wydanie Księgi Znaku może nastąpić w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej. 2. Upoważnienie do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska", udzielone adwokatowi, ma charakter osobisty, niewyłączny i niezbywalny. 3. Zakres upoważnienia adwokata do korzystania ze znaku obejmuje posługiwanie się znakiem dla oznaczenia działalności adwokata i przynależności do samorządu adwokackiego poprzez umieszczenie znaku "Adwokatura Polska" w pomieszczeniach urzędowania adwokata i na budynku jego siedziby obok informacji zgodnej z przepisami odrębnymi, umieszczanie go na papierze firmowym stosowanym przy wykonywaniu zawodu adwokata, stronie internetowej kancelarii, wizytówkach, folderach informacyjnych i publikacjach związanych z wykonywaniem zawodu. 4. W przypadku wykonywania zawodu w spółce z radcami prawnymi, forma korzystania powinna uwzględniać wyłączne prawo adwokatów do posługiwania się znakiem "Adwokatura Polska". § 7 1. Upoważnienie do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" nie obejmuje prawa do: a. modyfikacji, przerabiania, adaptacji znaku "Adwokatura Polska" w jakikolwiek sposób, z tym zastrzeżeniem, że dozwolone jest zamieszczenie w projekcie graficznym znaku danych identyfikujących adwokata oraz podmiotu, w ramach którego adwokat wykonuje zawód, b. wykorzystywania znaku w całości lub w części jako elementu innych oznaczeń, utworów graficznych lub plastycznych albo też eksponowania w takiej formie z innymi znakami lub oznaczeniami, która mogłaby sprawiać wrażenie u przeciętnego odbiorcy, że tworzą wspólnie połączenie lub znak złożony; c. prezentowania w sposób, który mógłby wytworzyć u przeciętnego odbiorcy przypuszczenie, że usługi lub czynności adwokata są wykonywane w imieniu, na rzecz lub w interesie Adwokatury; d. oznaczania nim jakichkolwiek towarów lub innych rzeczy ruchomych, w tym rownież promocyjnych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu, e. zgłoszenia znaku "Adwokatura Polska" w całości lub części do Urzędu Patentowego w celu uzyskania prawa ochronnego. 2. Adwokat korzysta ze znaku "Adwokatura Polska" w formie określonej w Księdze Znaku. § 8 1. Adwokat nie może używać, rejestrować jakichkolwiek oznaczeń, znaków towarowych (usługowych) podobnych do znaku "Adwokatura Polska". 2. Nie może korzystać ze znaku "Adwokatura Polska" bez zgody Dziekana okręgowej rady adwokackiej adwokat: a. niewykonujący zawodu adwokata, b. zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych. § 9 1. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, w wypadku naruszania przez adwokata zasad korzystania ze znaku "Adwokatura Polska", właściwa okręgowa rada adwokacka pozbawia go prawa korzystania ze znaku. 2. Z chwilą zawieszenia adwokata w czynnościach zawodowych lub podjęcia uchwały o pozbawieniu adwokata prawa do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska", adwokat jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze znaku "Adwokatura Polska". § 10 1. Izba adwokacka może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do znaku "Adwokatura Polska" na jej terenie. 2. Adwokat, w przypadku stwierdzenia naruszenia autorskich praw majątkowych do znaku "Adwokatura Polska", winien zawiadomić o tym właściwą okręgową radę adwokacką celem podjęcia działań zmierzających do ochrony przed naruszeniami i dochodzenia roszczeń. 3. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu § 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
Wtorek, 1 2020 WięcejWięcejWięcej
Uchwała w sprawie wprowadzenia godła Adwokatury i znaku „ADWOKATURA POLSKA”

Uchwała w sprawie wprowadzenia godła Adwokatury i znaku „ADWOKATURA POLSKA”

  Uchwała nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 czerwca 2009 roku.   w sprawie wprowadzenia godła Adwokatury i znaku „ADWOKATURA POLSKA”
Wtorek, 1 2020 WięcejWięcejWięcej