Strona główna Samorząd Akty prawne, uchwały NRA Regulamin konkursów krasomówczych dla...

Akty prawne, uchwały NRA

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

Uchwała nr 27/2015

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 stycznia 2015 r.

 

 

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

 

 

            Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich jako jednego z istotnych elementów szkolenia.

 

§ 1

 

Przez użyte w Regulaminie terminy i pojęcia rozumie się:

 1. NRA – Naczelna Rada Adwokacka,
 2. ORA – Okręgowa Rada Adwokacka,
 3. OBA – Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera,
 4. Komisja – Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich,
 5. konkurs – konkurs izbowy, środowiskowy, finałowy,
 6. konkurs izbowy – konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs środowiskowy,
 7. konkurs środowiskowy – konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs finałowy,
 8. konkurs finałowy – Konkurs Krasomówczy imienia adwokata Stanisława Mikke organizowany corocznie, w którym udział biorą aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych,
 9. jury – jury konkursu izbowego, środowiskowego, finałowego.

 

§ 2

 

Każdy aplikant adwokacki ma obowiązek wziąć  udział w konkursie izbowym, a w większych izbach - w grupowych eliminacjach konkursowych, przynajmniej raz w okresie odbywania aplikacji adwokackiej.

 

§ 3

 

 1. Konkursy izbowe powinny być organizowane corocznie w terminie od 15 stycznia do
  30 marca we wszystkich izbach.
 2. Izby adwokackie mogą organizować grupowe eliminacje konkursowe, które wyłonią uczestników konkursu izbowego.
 3. Zwycięzcy konkursów izbowych, po dwóch z każdej izby, biorą udział w konkursach środowiskowych, które przeprowadzane są w sześciu grupach terenowych, o których mowa w § 4, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 4. W Warszawskiej Izbie Adwokackiej konkurs jest organizowany w grupach, w których wyłania się zwycięzców do warszawskiego konkursu środowiskowego.
 5. Konkurs finałowy odbywa się corocznie i biorą w nim udział aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych.

 

§ 4

 

Tworzy się następujące grupy terenowe dla środowiskowych konkursów krasomówczych dla aplikantów z izb mających siedzibę w:

 1. Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Toruniu,
 2. Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach,
 3. Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie,
 4. Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu, Wrocławiu,
 5. Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze,
 6. Warszawie

 

§ 5

 

 1. Organizatorami konkursów izbowych są ORA.
 2. Organizatorami konkursów środowiskowych są poszczególne ORA izb objętych grupą wskazaną w par. 4. w kolejności ustalonej przez Dziekanów.
 3. Organizatorem konkursu finałowego jest ORA izby, której reprezentant był laureatem poprzedniego konkursu finałowego, przy współpracy OBA. W uzasadnionych przypadkach Prezydium NRA może wskazać inną ORA jako organizatora konkursu finałowego.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursów są Kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich lub osoby wskazane przez Dziekana ORA z izby organizującej konkurs.

 

§ 6

 

 1. Jury konkursu izbowego powołuje ORA w składzie:
 1. Przewodniczący oraz
 2. od 2 do 4 Członków,
  1. W skład jury konkursu środowiskowego wchodzą:
 1. Przewodniczący z izby adwokackiej organizującej konkurs,
 2. Członkowie delegowani po jednym przez poszczególne ORA z izb objętych grupą wskazaną w § 4.
  1. Jury konkursu finałowego powołuje na wniosek Dyrektora OBA Prezydium NRA
   w składzie:
 1. Przewodniczący - Dyrektor OBA lub osoba spośród członków Zarządu lub Rady Naukowej OBA,
 2. 6 Członków - w tym przynajmniej po jednym z OBA, Komisji oraz izby adwokackiej organizującej konkurs finałowy.
  1. Do pracy w jury mogą być również powoływane osoby spoza adwokatury, których wykształcenie lub nabyte umiejętności pozwalają na ocenę uczestników konkursu.

 

§ 7

 

 1. Kazusy obejmujące tematykę z prawa karnego i cywilnego przygotowują:
 1. organizatorzy w przypadku konkursów izbowych i środowiskowych,
 2. Komisja i OBA w przypadku konkursu finałowego.
  1. Organizatorzy konkursów izbowych przekazują je zainteresowanym nie później niż
   2 tygodnie przed wyznaczonym terminem konkursu. Przekazanie kazusów na konkursy środowiskowe i finałowy następuje za pośrednictwem właściwych dla uczestników okręgowych rad adwokackich.
  2. Przewodniczący jury lub upoważniony przez niego członek jury przeprowadza losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników na 3 dni przed terminem konkursu i informuje obecnych uczestników o wynikach losowania. W przypadku konkursu środowiskowego i finałowego wyniki losowania niezwłocznie przekazuje się również do właściwych dla uczestników ORA.
  3. Termin, godzina oraz miejsce losowania kazusów jest podawane w zawiadomieniu
   o konkursie i każdy uczestnik konkursu ma prawo brać udział w losowaniu.

 

§ 8

 

 1. Konkurs krasomówczy odbywa się publicznie w salach o odpowiedniej akustyce.
 2. Przemówienia konkursowe nie mogą trwać dłużej niż 20 minut. Możliwe jest prawo do repliki, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.

 

§ 9

 

 1. Jury dokonuje oceny wystąpień, biorąc pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy
  i wywołane nim wrażenie.
 2. W konkursach krasomówczych wyłania się laureatów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca z tym, że nie mogą być przyznane miejsca równorzędne dwóm lub więcej uczestnikom konkursu.
 3. Jury podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 10

 

 1. Organizator konkursu izbowego niezwłocznie powiadamia organizatora konkursu środowiskowego o wynikach konkursu zgłaszając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu środowiskowego.
 2. Organizator konkursu środowiskowego niezwłocznie powiadamia Komisję o wynikach konkursu środowiskowego zgłaszając osoby, które zajęły I i II miejsca jednocześnie podając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu finałowego.

 

§ 11

 

 1. Organizator konkursu izbowego i środowiskowego zapewnia nagrody finansowe lub rzeczowe dla aplikantów zajmujących trzy pierwsze miejsca w konkursie.
 2. Nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów konkursu finałowego zapewnia NRA.

 

§ 12

 

 1. Koszty związane z udziałem aplikantów w konkursach (przejazd, zakwaterowanie, diety) będą pokryte ze środków izb adwokackich, z których wywodzą się uczestnicy konkursu.
 2. Koszty uczestnictwa przedstawicieli izb, ponoszą izby adwokackie, z których wywodzą się przedstawiciele.

 

§ 13

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

            (Andrzej Zwara)

Adw. Andrzej Zwara

 

Środa, 4 Kwietnia 2015

PowrótPowrótPowrót