Strona główna Samorząd Akty prawne, uchwały NRA Regulamin korzystania ze znaku Adwokatura Polska

Akty prawne, uchwały NRA

Regulamin korzystania ze znaku Adwokatura Polska

UCHWAŁA NR 44/2009
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 23 lipca 2009 r.
REGULAMIN
korzystania ze znaku "Adwokatura Polska"

Na podstawie § 4 uchwały Nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 czerwca
2009 r. w sprawie wprowadzenia godła Adwokatury i znaku "ADWOKATURA
POLSKA" Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wprowadza system zewnętrznej
identyfikacji adwokatury i określa zasady posługiwania się znakiem "ADWOKATURA
POLSKA"

 


§ 1
1. Znak "ADWOKATURA POLSKA" stanowi graficzny element systemu
zewnętrznej identyfikacji Adwokatury.
2. Graficzną prezentację systemu zewnętrznej identyfikacji Adwokatury zawiera
Księga Znaku stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały;
§ 2
1. Organy Adwokatury i organy izb adwokackich Adwokatury chronią znak
"Adwokatura Polska" przed naruszeniem wyłącznych praw do niego i dążą do
jego odpowiedniego rozpropagowania oraz do zapewnienia mu odpowiedniej
rangi.
2. Uprawnione do używania znaku "Adwokatura Polska" są: organy Adwokatury
i organy izb adwokackich oraz jednostki organizacyjne Adwokatury.
3. Adwokaci wykonujący zawód adwokata mogą używać znaku "Adwokatura
Polska" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Używanie znaku "Adwokatura Polska" przez adwokatów jest dobrowolne
i nieodpłatne.
§ 3
1. Forma korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" powinna być zgodna z jego
charakterem i przeznaczeniem.
2. Znak "Adwokatura Polska" może być używany wyłącznie bezpośrednio w
związku z wykonywaniem przez adwokatów zawodu adwokata, w szczególności
przy wykonywaniu czynności zawodowych lub udzielaniu pomocy prawnej.
3. Znak "Adwokatura Polska" nie może być używany w okolicznościach
nielicujących z godnością Adwokatury, w sposób sprzeczny z normami
etycznymi zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
oraz z normami zwyczajowi przyjętymi w środowisku adwokatów.
4. Podmioty uprawnione do używania znaku "Adwokatura Polska" powstrzymają
się od jego używania, jeżeli w określonych okolicznościach mogłoby to obniżyć
jego rangę, w szczególności:
a. na dokumentach firmowych związanych z rozliczeniami finansowymi lub
na dokumentach finansowo-księgowych,
b. gdy forma ekspozycji znaku "Adwokatura Polska" nie zapewnia mu
odpowiedniego znaczenia.
§ 4
1. Naczelna Rada Adwokacka strzeże integralności i jednolitości znaku
"Adwokatura Polska".
2. Naczelnej Radzie Adwokackiej przysługują autorskie prawa majątkowe oraz
prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z prawa zależnego
do znaku "Adwokatura Polska" oraz do wszelkich utworów zawartych w
Księdze Znaku, a także prawo do wyrażania zgody na zastrzeżenie znaku
"Adwokatura Polska" jako znaku towarowego (usługowego).
3. Izbom adwokackim i ich organom przysługuje prawo do korzystania ze znaku
"Adwokatura Polska" na zasadach niewyłącznej licencji, polegające na:
a. posługiwaniu się znakiem dla oznaczenia swojej działalności lub
działalności organów poprzez: umieszczenie znaku w pomieszczeniach
urzędowych izb adwokackich i na budynkach ich siedzib, umieszczanie
go na papierze firmowym, dokumentach urzędowych, stronach
internetowych, wizytówkach, folderach informacyjnych, publikacjach
związanych z celami i zadaniami izb adwokackich i ich organów.
b. umieszczaniu znaku na przedmiotach służących do celów promocyjnych i
informacyjnych.
§ 5
1. W celu korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" w związku z korzystaniem z
tego znaku w formach określonych w ust. 4, izbom adwokackich przysługuje na
zasadzie licencji niewyłącznej prawo do używania znaku "Adwokatura Polska"
na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
2. Prawo do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" przysługujące izbom
adwokackim jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.
3. Prawo izb adwokackich jest niezbywalne. Izba adwokacka nie może upoważnić
innej osoby do korzystania ze znaku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.
§ 6
1. Udzielenie prawa do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" następuje z
chwilą wydania adwokatowi przez Dziekana właściwej izby adwokackiej lub
przez inną upoważnioną osobę egzemplarza Księgi Znaku. Wydanie Księgi
Znaku może nastąpić w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.
2. Upoważnienie do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska", udzielone
adwokatowi, ma charakter osobisty, niewyłączny i niezbywalny.
3. Zakres upoważnienia adwokata do korzystania ze znaku obejmuje posługiwanie
się znakiem dla oznaczenia działalności adwokata i przynależności do
samorządu adwokackiego poprzez umieszczenie znaku "Adwokatura Polska" w
pomieszczeniach urzędowania adwokata i na budynku jego siedziby obok
informacji zgodnej z przepisami odrębnymi, umieszczanie go na papierze
firmowym stosowanym przy wykonywaniu zawodu adwokata, stronie
internetowej kancelarii, wizytówkach, folderach informacyjnych i publikacjach
związanych z wykonywaniem zawodu.
4. W przypadku wykonywania zawodu w spółce z radcami prawnymi, forma
korzystania powinna uwzględniać wyłączne prawo adwokatów do posługiwania
się znakiem "Adwokatura Polska".
§ 7
1. Upoważnienie do korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" nie obejmuje
prawa do:
a. modyfikacji, przerabiania, adaptacji znaku "Adwokatura Polska" w
jakikolwiek sposób, z tym zastrzeżeniem, że dozwolone jest
zamieszczenie w projekcie graficznym znaku danych identyfikujących
adwokata oraz podmiotu, w ramach którego adwokat wykonuje zawód,
b. wykorzystywania znaku w całości lub w części jako elementu innych
oznaczeń, utworów graficznych lub plastycznych albo też eksponowania
w takiej formie z innymi znakami lub oznaczeniami, która mogłaby
sprawiać wrażenie u przeciętnego odbiorcy, że tworzą wspólnie
połączenie lub znak złożony;
c. prezentowania w sposób, który mógłby wytworzyć u przeciętnego
odbiorcy przypuszczenie, że usługi lub czynności adwokata są
wykonywane w imieniu, na rzecz lub w interesie Adwokatury;
d. oznaczania nim jakichkolwiek towarów lub innych rzeczy ruchomych, w
tym rownież promocyjnych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do
obrotu,
e. zgłoszenia znaku "Adwokatura Polska" w całości lub części do Urzędu
Patentowego w celu uzyskania prawa ochronnego.
2. Adwokat korzysta ze znaku "Adwokatura Polska" w formie określonej
w Księdze Znaku.
§ 8
1. Adwokat nie może używać, rejestrować jakichkolwiek oznaczeń, znaków
towarowych (usługowych) podobnych do znaku "Adwokatura Polska".
2. Nie może korzystać ze znaku "Adwokatura Polska" bez zgody Dziekana
okręgowej rady adwokackiej adwokat:
a. niewykonujący zawodu adwokata,
b. zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych.
§ 9
1. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, w wypadku naruszania przez
adwokata zasad korzystania ze znaku "Adwokatura Polska", właściwa okręgowa
rada adwokacka pozbawia go prawa korzystania ze znaku.
2. Z chwilą zawieszenia adwokata w czynnościach zawodowych lub podjęcia
uchwały o pozbawieniu adwokata prawa do korzystania ze znaku "Adwokatura
Polska", adwokat jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania
korzystania ze znaku "Adwokatura Polska".
§ 10
1. Izba adwokacka może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw
majątkowych do znaku "Adwokatura Polska" na jej terenie.
2. Adwokat, w przypadku stwierdzenia naruszenia autorskich praw majątkowych
do znaku "Adwokatura Polska", winien zawiadomić o tym właściwą okręgową
radę adwokacką celem podjęcia działań zmierzających do ochrony przed
naruszeniami i dochodzenia roszczeń.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie Zasad Etyki
Adwokackiej i Godności Zawodu
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Poniedziałek, 21 Kwietnia 2011

PowrótPowrótPowrót