Strona główna Samorząd Akty prawne, uchwały NRA Uchwała w sprawie obowiązku doskonalenia...

Akty prawne, uchwały NRA

Uchwała w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego

UCHWAŁA NR 39/2006
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 marca 2006 r.



Na podstawie art. art. 3 pkt. 4 i 58 pkt 12 lit. "h" Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku
"Prawo o Adwokaturze" (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 123, poz. 1058, zmiana nr 126,
poz. 1069) uchwala się, co następuje:
Wykonywanie zawodu adwokata jako wolnego zawodu zaufania publicznego wymaga
najwyższej staranności oraz profesjonalizmu, których podstawą oraz gwarancją jest ustawiczne
doskonalenie zawodowe. Potrzebę doskonalenia determinuje rola społeczna adwokata, zakres
adwokackiej pomocy prawnej świadczonej osobom fizycznym i prawnym, jego udział w
postępowaniu przed sądami, urzędami i organami władz państwowych i samorządowych oraz
organami organizacji gospodarczych.
Wobec zmieniającego się systemu prawa oraz konieczności jego ciągłego
dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej - adwokat, konfrontowany ze społecznym
oczekiwaniem świadczenia pomocy prawnej wedle najwyższych standardów, nie może
ograniczać się do wiedzy uzyskanej w czasie studiów oraz aplikacji, lecz staje przed
koniecznością ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji, zarówno poprzez samokształcenie,
jak również poprzez udział w różnych formach szkolenia, organizowanych przez samorząd
adwokacki.
Dążąc do wzmocnienia prestiżu zawodu adwokata, ustanawia się - obok samokształcenia
zawodowego jako trwałej zasady wykonywania zawodu - także zasadę obowiązkowego udziału
w doskonaleniu zawodowym.
Postanowienia niniejszej uchwały, określające zakres oraz sposób wykonywania
obowiązku doskonalenia zawodowego, w Żaden sposób nie ograniczają adwokatów w
podejmowaniu działań zmierzających do uzyskania wiedzy specjalistycznej z poszczególnych
dziedzin prawa we własnym zakresie.



ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE



§ 1
Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przez aktualizację
oraz rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa i orzecznictwa. Wykonywanie tego obowiązku nie
może ograniczać się do samokształcenia, ale winno obejmować także czynny lub bierny udział w
różnych formach szkolenia zawodowego, studiów, studiów podyplomowych i kursów według
uznania i wyboru adwokata, a także w zajęciach zalecanych przez Naczelną Radę Adwokacką i
okręgowe rady adwokackie.
§ 2
Doskonalenie zawodowe może polegać na:
a) uczestnictwie w studiach podyplomowych prowadzonych przez wydziały prawa
uniwersytetów lub innych uczelni wyższych,
b) prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
podyplomowych,
c) prowadzeniu zajęć szkoleniowych z dziedziny prawa z aplikantami sędziowskimi,
adwokackimi, radcowskimi, notarialnymi lub przedstawicielami innych zawodów
prawniczych przewidzianych przez właściwe przepisy prawa,
d) publikowaniu artykułów, komunikatów, studiów i innych prac z dziedziny nauki
prawa i jego stosowania,
e) uczestnictwie w szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez
samorząd adwokacki oraz inne instytucje zapewniające prawidłowy poziom szkolenia
i doskonalenia zawodowego.
§ 3
1. Adwokaci wykonujący zawód w formach przewidzianych właściwymi przepisami są
zobowiązani do udziału w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez okręgowe
rady adwokackie oraz Naczelną Radę Adwokacką.
2. Od obowiązku udziału w doskonaleniu zawodowym adwokaci mogą być zwolnieni w
uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji dziekanów okręgowych rad
adwokackich.
§ 4
Uchybianie obowiązkowi doskonalenia zawodowego przez adwokatów stanowi
przewinienie dyscyplinarne.



ROZDZIAŁ II
DOSKONALENIE ZAWODOWE



§ 5
Obowiązkowe doskonalenie zawodowe adwokatów odbywa się w formach:
a) szkolenia organizowanego przez okręgową radę adwokacką;
b) szkolenia organizowanego przez komisje doskonalenia zawodowego adwokatów, o
których mowa w rozdziale III niniejszej uchwały,
c) szkolenia organizowanego przez inne instytucje rekomendowane przez władze
adwokatury;
d) w formach określonych w § 2 niniejszej uchwały;
§ 6
Obowiązek doskonalenia zawodowego w formie szkolenia organizowanego przez okręgową
radę adwokacką wynosi 10 godzin w stosunku rocznym.
§ 7
Okręgowe rady adwokackie zobowiązane są, w sposób umożliwiający wybór, organizować
szkolenia we własnym zakresie lub zlecać ich przeprowadzenie stosownie do postanowień § 8 w
rozmiarze nie mniejszym niż 20 godzin rocznie.
§ 8
Prowadzenie szkoleń organizowanych przez okręgową radę adwokacką w postaci kursów,
konferencji, wykładów, seminariów może być zlecone zarówno uniwersytetom, jak również
innym wyspecjalizowanym instytucjom.
§ 9
Niezależnie od postanowień § 5 lit. a) ustala się obowiązek uczestnictwa w szkoleniu z
zakresu doskonalenia zawodowego obejmującym jednorazowo 30 godzin w okresie 5 lat,
organizowanym przez adwokacką komisję doskonalenia zawodowego, o której mowa w
rozdziale III niniejszej uchwały.
§ 10
1. Naczelna Rada Adwokacka, na wniosek Ośrodka Badawczego Adwokatury, w ramach
swojej kadencji, uchwala zalecenia dotyczące tematyki doskonalenia zawodowego.
2. Okręgowe rady adwokackie, uwzględniając zalecenia Naczelnej Rady Adwokackiej mogą
objąć programem doskonalenia zawodowego dodatkowe zagadnienia, niewymienione w
zalecanym programie doskonalenia.
§ 11
Naczelna Rada Adwokacka oraz okręgowe rady adwokackie zamieszczają informacje
dotyczące organizowanych konferencji doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby
powiadomić o nich wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich.
§ 12
Doskonalenie zawodowe adwokata, realizowane w formach przewidzianych w § 2 lit. b-d,
zaliczane jest na poczet obowiązku szkolenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały,
według następujących zasad:
a) przeprowadzenie dwugodzinnego wykładu z przedmiotów prawniczych traktuje się
jako odpowiadające czterem godzinom szkolenia;
b) ogłoszenie publikacji w czasopiśmie prawniczym, dotyczącej nauki prawa lub
praktyki wymiaru sprawiedliwości traktuje się jako odpowiadające dziesięciu
godzinom szkolenia, przy czym objętość publikacji nie może być mniejsza niż 8 stron
standaryzowanego tekstu;
c) przeprowadzenie jednogodzinnych zajęć z dziedziny popularyzacji prawa traktuje się
jako odpowiadające półtorej godziny szkolenia.
§ 13
Adwokaci zobowiązani są w terminie do końca lutego każdego roku złożyć właściwej
okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego
w roku poprzednim. Załącznikami sprawozdania winny być dokumenty potwierdzające realizację
obowiązku doskonalenia zawodowego.



ROZDZIAŁ III.
REGIONALNE KOMISJE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADWOKATÓW

§ 14
1. Naczelna Rada Adwokacka powierzy Ośrodkowi Badawczemu Adwokatury utworzenie
w porozumieniu z okręgowymi radami adwokackimi jedenastu adwokackich
regionalnych komisji doskonalenia zawodowego przy okręgowych radach adwokackich:
w Warszawie, w Białymstoku, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w
Łodzi, w Poznaniu, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Komisje te zostaną
utworzone w miarę możliwości we współpracy z wydziałami prawa miejscowych
uniwersytetów.
2. Właściwa dla siedziby adwokackiej regionalnej komisji doskonalenia zawodowego,
okręgowa rada adwokacka zapewni obsługę administracyjną i techniczną działalności
komisji.
§ 15
Adwokacka regionalna komisja doskonalenia zawodowego adwokatów przy okręgowych
radach adwokackich organizuje zajęcia szkoleniowe także we współpracy z wydziałami prawa
miejscowych uniwersytetów i innymi specjalistami na podstawie odrębnych umów z
uwzględnieniem potrzeby uzupełnienia wiedzy prawniczej, szkoleń specjalistycznych,
aktualizacji ogólnej wiedzy prawniczej, adaptacji do wymagań klientów oraz rynku usług
prawnych itp.
§ 16
1. W okresach pięcioletnich adwokacka regionalna komisja doskonalenia zawodowego
organizuje dla wszystkich adwokatów zajęcia z prawa sądowego, w wymiarze nie
mniejszym niż 30 godzin, niezależnie od corocznego obowiązku szkolenia.
2. Tematyka zajęć zostanie ustalona przez komisję, w skład której wchodzi co najmniej 5
adwokatów delegowanych przez właściwe okręgowe rady adwokackie.
3. Skład komisji nie może być większy niż 9 osób.
4. Komisja wybierze ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Kadencja komisji trwa trzy lata.
§ 17
Udział adwokatów w szkoleniach zostanie potwierdzony świadectwem.
§ 18
Szkolenia organizowane w ramach adwokackiej regionalnej komisji doskonalenia
zawodowego mogą być przeprowadzane poza siedzibą samorządu adwokackiego.
§ 19
1. Do zadań adwokackich regionalnych komisji doskonalenia zawodowego należy także
udzielanie opinii prawnych dla organów samorządu adwokackiego oraz adwokatów, w
zakresie aktualnych zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu adwokata bądź
funkcjonowaniem Adwokatury.
2. W zależności od potrzeb okręgowa rada adwokacka może ad hoc uzupełniać skład
komisji o specjalistów spoza Adwokatury w celu wydania zleconej ekspertyzy.
3. Opinie powinny być wydawane w formie ekspertyzy lub opinii prawnych. Za wydanie i
opracowanie ekspertyzy lub opinii członkowie zespołów opiniodawczych działających w
ramach komisji powinni być wynagradzani z funduszy okręgowych rad adwokackich.
Opinie takie powinny być prezentowane w taki sposób, aby mogły dotrzeć do szerokiego
kręgu adwokatów i aplikantów adwokackich.



ROZDZIAŁ IV.
KOSZTY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

§ 20
1. Podejmowane przez organy Adwokatury działania dotyczące doskonalenia zawodowego
adwokatów mają charakter odpłatny, stanowiący koszt dla działalności zawodowej
adwokatów w różnych formach przewidzianych przez prawo.
2. Odpłatność za konferencje, kursy i seminaria powinna wyrównywać niezbędne koszty
organizacyjne.
§ 21
Koszty działalności adwokackiej regionalnej komisji doskonalenia zawodowego oraz
koszty szkolenia adwokatów ponoszą okręgowe rady adwokackie, przy których działają
regionalna komisja lub adwokaci. Finansowanie działalności z zakresu doskonalenia
zawodowego odbywa się z następujących źródeł:
a) ze składki adwokackiej,
b) dodatkowych opłat od adwokatów uczestniczących w zajęciach,
c) reklam,
d) dotacji,
e) wynagrodzenia płatnego z innych środków okręgowej rady adwokackiej.
f) ze środków okręgowych rad adwokackich na rzecz których działa regionalna
komisja doskonalenia zawodowego, proporcjonalnie do stanu osobowego danej
izby,
g) z innych źródeł finansowania szkoleń zawodowych m.in. z dotacji i subwencji,
h) z własnych środków adwokatów, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodu
w prowadzonych przez nich formach działalności zawodowych.
§ 22
Koszty doskonalenia zawodowego obciążają adwokatów i są one między innymi ponoszone
przez uiszczanie składki adwokackiej. Przewiduje się także na zasadzie dobrowolności
dodatkowe finansowanie przez adwokatów udziału w szkoleniach zawodowych.
§ 23
Adwokaci jako pracodawcy, prowadzący działalność zawodową w różnych formach
przewidzianych przez prawo, mogą także ponosić koszty szkolenia aplikantów adwokackich oraz
innych zatrudnianych prawników.



ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


§ 24
Uchwała wchodzi w życie z upływem 6 miesięcy od dnia jego uchwalenia z wyjątkiem § 13,
który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku.
 

Poniedziałek, 21 Kwietnia 2011

PowrótPowrótPowrót