Strona główna Samorząd Akty prawne, uchwały NRA Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na...

Akty prawne, uchwały NRA

Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na listę adwokatów KIA

Wykaz dokumentów

dla starających się o wpis na listę adwokatów Izby Krakowskiej

 

1.  Wniosek o wpis na listę adwokatów ze wskazaniem siedziby zawodowej.

2.  Kwestionariusz osobowy (2 x).

3.  Życiorys (2 x).

4.  Zdjęcia (2 x).

5.  Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w RP lub notarialnie poświadczony odpis.

6.  Dyplom złożenia egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, radcowskiego lub notarialnego – notarialnie poświadczony odpis.

7.  Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

8.  Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5 (ustawa Prawo o adwokaturze tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058) - z późn. zm.

9.  Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy P. o a.         

10. Zaświadczenia adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b ustawy P. o a.

11. Dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c Prawa o adwokaturze.

12. W miarę możliwości nazwiska i adresy dwóch osób, w tym jednego adwokata, mogących udzielić opinii co do rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata

13. Poświadczony odpis dowodu osobistego potwierdzającego adres zameldowania uzasadniającego właściwość miejscową Izby.   

14. Oświadczenie o nie staraniu się o wpis na listę adwokatów poza Izbą Krakowską.

15. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

16. Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 - z późn. zm.), albo informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

17. Dowód wpłaty na konto ORA kwoty 2600,00 zł związanej z dokonywaniem wpisu 
     (NRB: 79 1050 1445 1000 0022 9212 5404)

 

WAŻNE:

Opłata w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku nie jest pobierana wyłącznie od aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej, którzy ukończyli aplikację adwokacką przy KIA i z pozytywnym wynikiem złożyli egzamin adwokacki w danym roku w KIA.

 

Piątek, 16 Listopada 2015

PowrótPowrótPowrót