Strona główna Samorząd O samorządzie

O samorządzie

Ustrój i organizacja adwokatury RP znajduje uregulowanie w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.Nr 16 poz.124), wielokrotnie nowelizowanej. Zwłaszcza nowelizacja z dnia 22 maja 1997 r. (Dz.U.Nr 75 poz.471), wprowadziła szereg rozwiązań dostosowujących organizację adwokatury do zmian jakie nastąpiły w systemie ustrojowym Państwa.

Adwokatura RP powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowania i stosowania prawa. Zorganizowana jest na zasadzie samorządu adwokackiego.

Adwokaturę stanowią wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom. Tytuł zawodowy adwokat podlega ochronie prawnej.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na określonym przez Naczelną Radę Adwokacką terytorium Państwa, tworzą Izbę Adwokacką. Izba Adwokacka w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem teren dawnych województw krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. Organami Izby są : 1/ Zgromadzenie Izby, 2/ Okręgowa Rada Adwokacka, 3/ Sąd Dyscyplinarny, 4/ Komisja Rewizyjna.

Okręgowa Rada Adwokacka jest organem wykonawczym Izby. Składa się z dziekana, pięciu do piętnastu członków i z dwóch do czterech zastępców członków. Dziekan kieruje pracami Rady Adwokackiej i reprezentuje ją na zewnątrz. Decyzje Rady Adwokackiej zapadają w formie uchwał od których służy odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sąd Dyscyplinarny Izby składa się z prezesa, wiceprezesa oraz sześciu do dwudziestu trzech członków. Sąd rozpoznaje sprawy dyscyplinarne adwokatów i aplikantów adwokackich.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz trzech do pięciu członków. Do zadań Komisji należy kontrola finansowej działalności Rady Adwokackiej i jej organów.

Adwokatem, wpisanym na listę adwokatów Izby, może być wyłącznie osoba, która ukończyła uniwersyteckie studia prawnicze, korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru i swoim zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz odbyła w Polsce aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki. Z odbycia aplikacji i złożenia egzaminu adwokackiego zwolnione są niektóre osoby, wymienione w ustawie.