Strona główna Samorząd Statut Krakowskiej Izby Adwokackiej

Statut Krakowskiej Izby Adwokackiej

Postanowienia ogólne

§ 1

 

  1. Izba nosi nazwę „Krakowska Izba Adwokacka” i zwana jest dalej Izbą.
  2. Izbę stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie Izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka.


§ 2

 

   1. Siedzibą Izby jest Miasto Kraków.
   2. Izba posiada osobowość prawną.
   3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, regulaminów, uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury, Naczelnej Rady Adwokackiej, Zgromadzenia Izby, Okręgowej Rady Adwokackiej oraz niniejszego Statutu.

Cele Izby

§ 3


Celem Izby jest:

   1. tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury,
   2. reprezentowanie członków Izby i ochrona ich praw,
   3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata,
   4. doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich,
   5. propagowanie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
   6. integracja członków Izby poprzez organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i sportowych,
   7. wspieranie członków Izby oraz ich rodzin w sytuacjach losowych poprzez udzielanie pomocy materialnej,
   8. organizowanie szkoleń,
   9. sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim,
  10. promowanie wizerunku adwokatury.

 

§ 4

 

   1. Realizacja celów określonych w § 3 niniejszego Statutu, a nadto innych celów wynikających z przepisów prawa opiera się na społecznej pracy członków Izby z zastrzeżeniem, że w granicach określonych uchwałami Okręgowej Rady Adwokackiej członkom Izby mogą być wypłacone diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu pełnionych społecznie obowiązków na rzecz samorządu adwokackiego
   2. Izba może zatrudniać pracowników lub zlecać w innej formie odpłatne prowadzenie swoich spraw.
   3. Zadania Izby są realizowane za pośrednictwem jej organów.

 

§ 5

 

   1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i z zachowaniem wymogów w nich określonych.
   2. Dochód z działalności gospodarczej, a w szczególności dochód z tytułu zarządzania i gospodarowania majątkiem Izby może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jej członków.

 

Organy Izby

§ 6

Organami Izby są:

   1. Zgromadzenie Izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów – członków Izby,
   2. Okręgowa Rada Adwokacka,
   3. Sąd Dyscyplinarny,
   4. Komisja Rewizyjna.

§ 7

 

Skład oraz zakres działania poszczególnych organów Izby określają ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, regulaminy i uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury, Naczelnej Rady Adwokackiej i Zgromadzenia Izby.

 

Majątek i gospodarka finansowa

§ 8

 

  1. Majątek Izby stanowią środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości.
  2. Źródłami powstania majątku Izby są:
         1. składki członkowskie adwokatów i aplikantów adwokackich,
         2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
         3. przychody z własnej działalności, dochody z majątku Izby, dochody z kapitału (odsetki, oprocentowanie lokat, dochody z akcji bądź udziałów, dochody z tytułu posiadania jednostek w funduszach powierniczych itp.),
         4. przychody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Izby bądź pozostających w jej posiadaniu,
         5. przychody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
         6. przychody z tytułu wymierzonych pieniężnych kar dyscyplinarnych oraz kosztów postępowania w tych sprawach,
         7. przychody z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosków o wpis na listę adwokatów,
         8. przychody z tytułu dotacji i innych środków przekazanych Izbie przez Naczelną Radę Adwokacką, w tym dotacji celowych udzielonych ze środków Funduszu Remontowo-Inwestycyjnego Naczelnej Rady Adwokackiej.
   3. Środki pieniężne bez względu na źródła ich pochodzenia powinny być przechowywane na rachunkach bankowych Izby z uwzględnieniem możliwości utrzymania części środków w ramach pogotowia kasowego zabezpieczającego bieżące potrzeby.
   4. Zaciąganie zobowiązań, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umarzanie zobowiązań następuje na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej.

 

§ 9

 

Izba prowadzi gospodarkę finansową oraz dokumentację organizacyjną i rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

 

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia jego uchwalenia przez Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej.